lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1394
ประเภท : เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม / COVER / SAFETY NET

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : E082005-012

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 38,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ผ้าใบคลุมก่อสร้าง ขนาด 1.21 x 5.1 เมตร จำนวน 180 ชิ้น

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 319การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 38,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 38,000
VAT 7 % 2,660
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 40,660
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
3,800
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 266
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 44,726
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1383

  LOT #AF1383

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. E082005-001
 • AF1384

  LOT #AF1384

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-002
 • AF1385

  LOT #AF1385

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-003
 • AF1386

  LOT #AF1386

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-004
 • AF1387

  LOT #AF1387

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-005
 • AF1388

  LOT #AF1388

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. E082005-006
 • AF1389

  LOT #AF1389

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-007
 • AF1390

  LOT #AF1390

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-008
 • AF1391

  LOT #AF1391

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-009
 • AF1392

  LOT #AF1392

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-010
 • AF1393

  LOT #AF1393

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-011
 • AF1395

  LOT #AF1395

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-013
 • AF1396

  LOT #AF1396

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. E082005-014
 • AF1397

  LOT #AF1397

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. E082005-015
 • AF1398

  LOT #AF1398

  COVER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. E082005-016
 • AF1405

  LOT #AF1405

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-017
 • AF1406

  LOT #AF1406

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-018
 • AF1407

  LOT #AF1407

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-019
 • AF1409

  LOT #AF1409

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-021
 • AF1410

  LOT #AF1410

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-022
 • AF1411

  LOT #AF1411

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-023
 • AF1412

  LOT #AF1412

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-024
 • AF1413

  LOT #AF1413

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-025
 • AF1414

  LOT #AF1414

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-026
 • AF1415

  LOT #AF1415

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-027
 • AF1417

  LOT #AF1417

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-029
 • AF1418

  LOT #AF1418

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-030
 • AF1419

  LOT #AF1419

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-031
 • AF1420

  LOT #AF1420

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-032
 • AF1421

  LOT #AF1421

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-033
 • AF1422

  LOT #AF1422

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-034
 • AF1423

  LOT #AF1423

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-035
 • AF1424

  LOT #AF1424

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-036
 • AF1425

  LOT #AF1425

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-037
 • AF1426

  LOT #AF1426

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-038
 • AF1427

  LOT #AF1427

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-039
 • AF1428

  LOT #AF1428

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-040
 • AF1430

  LOT #AF1430

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-042
 • AF1431

  LOT #AF1431

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-043
 • AF1432

  LOT #AF1432

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-044
 • AF1433

  LOT #AF1433

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-045
 • AF1434

  LOT #AF1434

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-046
 • AF1435

  LOT #AF1435

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-047
 • AF1436

  LOT #AF1436

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-048
 • AF1437

  LOT #AF1437

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-049
 • AF1438

  LOT #AF1438

  SAFETY NET

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. E082005-050