1.การเสนอราคาต่อรองราคาทาง Internet ผ่านเว็บไซด์ http://[email protected] เท่านั้น

1.1 เป็นการประมูลสินค้าทาง Internet เท่านั้น โดยผู้จัดการประมูลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลสามารถต่อรองราคาได้ หากราคาที่ตกลงกันได้จะเป็นผู้ชนะการประมูล โดยทำการยื่นต่อรองราคาผ่าน http://jnego.jssr.co.th เท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง
1.2 การยื่นเสนอราคาต่อรองหลังประมูลทาง Internet จะต้องได้รับ Username Password Pin code และหมายเลขผู้ประมูลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการ ยื่นเสนอราคาต่อรองหลังประมูล ทาง เว็บไซด์ : http://jnego.jssr.co.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบเลือกรายการสินค้าที่ ต้องการยื่นเสนอราคาต่อรอง จะปรากฏช่องให้ท่านกรอกราคาสินค้า โดยใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขที่ต้องการยื่นแล้วกด submit ผู้ยื่นเสนอราคาต่อรอง ระบบจะทำการยืนยันราคาที่ท่านกรอก ผ่านทาง SMS ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเป็น หลักฐานการยื่นเสนอราคาต่อรอง จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 ราคาที่ขอเจรจาต่อรองราคาหลังประมูลจะกระทำเป็นสกุลเงินบาท
1.4 ผู้จัดการประมูลจะทำการแจ้งผลการเจรจาประมูล โดยระบบจะส่งอีเมล์ และ SMS แจ้งให้ท่านทราบหลังจากปิดรับราคาในแต่ละวัน
1.5 การเจรจาต่อรองราคาหลังประมูลนี้เป็นการขายสินค้าตามสภาพ ดังนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ทำการขาย
________________________________________

2. ข้อกำหนดการเข้าร่วมการเจรจาต่อรองราคาหลังประมูล

2.1 ต้องเป็นผู้เข้าประมูลและจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้จัดการประมูล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
     (ก) กรณีบุคคลธรรมดา
          - สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา
          - สำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา
          - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือ ภพ. 20 (ถ้ามี)
     (ข) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหลังฐานดังต่อไปนี้
          -หนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล
          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
          - สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)
     เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อและประทับตราบริษัท
     (ค) สำหรับผู้เข้าประมูลต่างชาติ จะต้องสำเนาพาสปอร์ตสำหรับการลงทะเบียน
2.2 การลงทะเบียน
ผู้เสนอราคาต่อรองหลังประมูลต้องลงทะเบียน กับ JSSR AUCTION ก่อนเข้าร่วมการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้ประมูลได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้จัดการประมูลดังนี้
     (ก) ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการประมูล แล้วว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการประมูล
     (ข) ผู้เข้าร่วมประมูลไม่ต้องวางเงินประกัน 
________________________________________
 

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอเจรจาต่อรองราคาหลังประมูล

3.1 สิทธิของผู้ขอเจรจาต่อรองราคา ผู้ขอเจรจาต่อรองราคาสามารถยื่นเสนอราคาสินค้าที่เป็นการประมูลแบบ J-NEGO มีราคาขั้นต่ำ เท่านั้น
3.2 หน้าที่ของผู้เสนอต่อรองราคา ผู้เสนอราคาต่อรองราคาตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยผู้จัดการประมูล และผู้เสนอต่อรองราคาต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้าทาง JSSR AUCTION ไม่ว่าจะเกิด จากสาเหตุใดๆ
3.3 การกระทำที่ต้องห้าม ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากผู้ประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลกระทำการใดๆต่อไปนี้
     (ก) กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและช่องสัญญาณ JSSR AUCTION
     (ข) การไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้
     (ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่างๆของประเทศไทย
________________________________________

4. กฎระเบียบการเจราต่อรองราคาหลังประมูล

4.1 รายการสินค้าที่เข้าประมูลทุกรายการ มีการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้น โดยท่านสามารถประมูลต่ำกว่าราคานั้นๆได้
4.2 การยื่นเสนอราคาต่อรองและผู้ชนะการเสนอราคาต่อรอง ผู้ยื่นเสนอราคาต่อรองที่ให้ราคาสูงสุดในสินค้าตัวนั้นจะเป็นผู้ชนะได้รับสิทธิ์การเสนอราคา โดยผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.3 ข้อกำหนดในการดำเนินการ ผู้จัดการประมูลจะดำเนินการประมูลตามกฎระเบียบของการประมูลด้วยความสุจริต อย่างไรก็ตามผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบ ใด ๆทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสินค้า ให้ยึดถือคุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริง โดยไม่คำนึงถึง> ข้อความใดๆในเอกสารการประมูล รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ปรากฏใน เว็บไซด์: http://www.jssr.co.th ด้วย
________________________________________

5. ราคา และค่าใช้จ่าย

5.1 การประมูลทั้งหมดจะกระทำเป็นสกุลเงินบาท ราคาประมูล ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนำเข้าประเทศไทย, ค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินพิธีการศุลกากร, ค่าขนส่ง เป็นต้น
5.2 ราคาสินค้าจากการประมูล ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าใช้จ่ายหน้าท่าเรือ, ค่า FOB จะเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ชนะการประมูล
5.3 ผู้จัดการประมูลมีการบริการด้านการส่งออกสินค้า, ขนส่ง, ซ่อม, ทำสี, ล้าง, ถอดชิ้นส่วน หรือประกอบ ทั้งนี้จะเป็นไปตาม ความประสงค์ของผู้ชนะการประมูล แต่อย่างไรก็ตามผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าโดยเต็มจำนวนก่อนการ ตกลงในบริการเพิ่มเติมเหล่านี้
________________________________________

6. การชำระเงิน

ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ซื้อจากการประมูล JSSR AUCTION ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ประมูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว
6.1 J-NEGO ต้องชำระเงินมัดจำอย่างน้อย 10% ภายใน 3 วันทำการหลังจบการประมูล ส่วนที่เหลือชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการหลังจบการประมูล ณ สำนักงานประมูลเขตปลอดอากร บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารและแจ้งให้ผู้จัดการประมูลทราบตาม ที่กำหนดในข้อ 2.2 (ข) ก่อนทำการส่งมอบสินค้า ราคาประมูลจะระบุเป็นสกุลเงินบาท หากผู้ประมูลต้องการชำระในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกุลเยน จำนวนเงินที่ต้องชำระนั้นจะต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินบาทที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้แล้ว
6.2 ในกรณีชำระเงินล่าช้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
6.3 ในกรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด ผู้จัดการประมูลสามารถยึดเงินประกันเป็นค่าปรับสำหรับการไม่ชำระค่าสินค้า นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยังต้องรับผิดต่อค่า เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และหรือ ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และยังยินยอมให้ผู้จัดการประมูล นำสินค้าเข้าประมูลในการประมูลครั้งต่อไป เพื่อนำเงินมาชำระค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว กรณีที่เหลือเงินไม่พอชำระหนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่
________________________________________

7. การส่งมอบ และการขนส่ง

7.1 ผู้ชนะการประมูลต้องติดต่อผู้จัดการประมูลหลังจากชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้า
7.2 ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการรับและขนสินค้าที่ประมูลได้ออกไปภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการประมูล
7.3 หากผู้ชนะการประมูล ไม่ขนย้ายสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเกิน 60 วันหลังงานประมูล นอกจากผู้ชนะ การประมูลจะยินยอม ให้คิดค่าเก็บรักษาสินค้าวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 14 วันจนถึงวันที่สินค้าดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร เจเอสเอสอาร์ แล้ว ผู้ชนะการประมูลยังยินยอมให้ผู้จัดการประมูล ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ ที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินการนำสินค้า ดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร เช่นส่งสินค้าดังกล่าวเข้าประมูลที่ประเทศที่สาม หรือนำสินค้าเข้าประมูลในการประมูลครั้งต่อไป เพื่อนำเงินมาชำระค่าเก็บรักษาสินค้า, ค่าจัดการประมูล เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว
     (ก) กรณีที่เงินยังเหลืออยู่ จะคืนให้แก่ผู้ชนะการประมูล
     (ข) กรณีที่เงินไม่พอชำระหนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่
7.4 สินค้าที่ขายในงานประมูลทุกรายการจะ “ขายตามสภาพ” ณ “ลานประมูล” ในกรณีที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัดจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออก
7.5 ค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ข้างล่างเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการทั้งหมดโดยเริ่มจากสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า ตลอดไปจนค่าขนส่ง FOB, ภาษีศุลกากรและนำเข้า