lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1304
ประเภท : อุปกรณ์เพิ่มเติม / ตัวหนีบไม้

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : TC026

S/NO : H922002-002

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 300,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หัวคีบไม้ *ยังไม่เคยใช้งาน 5 ชุด

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 1240การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 300,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 300,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 300,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
15,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 1,050
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 316,050
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด